1. خانه
  2. مقالات
  3. رشد
  4. برنامه هفتگی مبنای رشد

برنامه هفتگی مبنای رشد

برنامه هفتگی مبنای رشد

4.7/5 - (12 امتیاز)

برنامه هفتگی مبنایی برای رشد فردی

برنامه هفتگی شما می‌تواند مبنای رشد فردی شما باشد. تقویم سالیانه‌ای که اکنون ما از آن استفاده می‌کنیم به قسمت‌های مختلفی تقسیم‌بندی شده‌ست: روز، هفته، ماه و فصل. هر کدام از آنها منافعی را برای ما دارند، اما در میان آنها هفته به عنوان دسته‌بندی‌ست که می‌تواند دوره‌های متعادل‌تری را نسبت به سایر تقسیم‌بندی داشته باشد. مهم‌ترین دلیل آن اینکه هفته‌ها در گردش خودشان می‌توانند ما را در بررسی عملکردمان بیش از بقیه دوره‌های روزانه، ماهانه یا فصلی یاری برسانند. چگونه؟ این یادداست به این موضوع می‌پردازد.

برنامه رشد فردی چیست؟

ابتدا اجازه دهید تا به صورت مختصر با برنامه رشد فردی (برف) آشنا شویم. برف راهکاری‌ست که به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری تغییر و توسعه شخصی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)»ست که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «منظومه جامع مدیریت (نجم)» و «برنامه رشد شرکتی (برش)» به عنوان راهکاری برای تغییر فردی و توسعه شخصی به کار گرفته می‌شود. برنامه هفتگی

برنامه رشد فردی

بخش اول: معماری زندگی‌

مرحله ۱: رسالت

مقصد، مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌اندازتان را تعریف و تنظیم کنيد.

مرحله ۲: تحلیل

قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های را برای دستیابی به رسالت زندگی‌تان کشف کنيد.

مرحله ۳: نقشه

اهداف زندگی‌تان را تعریف و نقشه زندگی را براساس ارتباط علت و معلولی بین این اهداف ترسیم کنيد.

بخش دوم: طرح‌ریزی زندگی

مرحله ۴: کارت

شاخص‌ها و سنجه‌های هدایت زندگی خود را تنظیم کنيد.

مرحله ۵: همسویی

ذینفعان مختلف را شامل وجودتان، خانواده‌تان، دوستان‌تان، و مدیران‌تان را با رشد خود همسو کنيد.

مرحله ۶: فعالیت

کارها و ابتکارات خود را برای دستیابی به اهداف زندگی اولویت‌گذاری کنيد. از امروز برای رسیدن به فردا استفاده کنيد.

بخش سوم: اندازه‌گیری زندگی

مرحله ۷: پایش

برای دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان داده و اطلاعات جمع‌آوری و پایش کنيد که به چه میزان به آنها نزدیک شده‌اید.

مرحله ۸: ارزیابی

فرصت‌ها، استعدادها، مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های جدید را ارزیابی کنید و از آنها غفلت نکنید.

مرحله ۹: تغییر

اگر می‌بینید که موانع و سرعت رشد شما کند شده‌ست یا این مسیر همان مسیری نیست که باید ادامه دهید، مسیر دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان را تغییر دهید.

برنامه رشد فردی در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

برنامه هفتگی چیست؟

برنامه هفتگی یک جدول هفتگی از شنبه تا جمعه‌ست که شما مهم‌ترین فعالیت‌های خودتان را در طول هفته برای فردی/خانواده و حرفه‌ای/تیم/کسب‌وکار برنامه‌ریزی می‌کنید. این برنامه‌ریزی مبتنی بر رسالت زندگی شماست که در برف دنبال می‌کنید. بنابراین، اولویت اینکه این فعالیت‌ها چگونه تعیین می‌شوند بایستی براساس چشم‌انداز، اهداف، و نقشه زندگی شما باشد. شما برای هر روزتان صرفاً مهم‌ترین فعالیت را باید انتخاب کنید. این برنامه هفتگی بخشی از تقویم دگرگونی و به صورت جدول زیرست: برنامه هفتگی

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی شما چگونه کار می‌کند؟

برنامه هفتگی دو بخش و عناصر مختلفی دارد. بخش اول ساعت شما را نشان می‌دهد. یعنی در چه روزی از هفته با چه منابعی چه رفتار/فعالیت مهمی را باید انجام دهید. بخش دوم قطب‌نمای شما را نشان می‌دهد. یعنی آن رفتار/فعالیت انجام‌شده در راستای چه هدف شخصی و جمعی بوده‌ست. به صورت مختصر توضیح داده می‌شود:

رفتار/فعالیت

رفتار یا فعالیتی که در اولویت شما برای رشد فردی و حرفه‌ای شما قرار دارد. رفتار یک رویداد و بدون زمان‌ست مانند نظارت بر احساسات و خشم. و فعالیت یک فرایند و زمان‌برست مانند نوشتن محتوای جدید برای سایت. برنامه هفتگی

منابع

مجموعه منابعی که باید صرف کنید تا این رفتار/فعالیت انجام شود و شما تغییر کنید. منابع می‌توانند پول، زمان، نیرو، انرژی و چیزهایی از این قبیل باشد.

ش…ج

روزهای هفته از شنبه تا جمعه. شما در چه روزی می‌خواهید چه فعالیتی را انجام دهید. با نشانه‌هایی که در زیر جدول مشخص شده‌ست آنها را نشانه‌گذاری می‌کنید.

عملکرد [بخش اول]

میزان پیشرفت انجام کار را نشان می‌دهد و براساس منابع و برنامه شما ارزیابی می‌شود. اگر قرار بوده‌ست که ۱۰ صفخه کتابی را بخوانید و ۵ صفحه خوانده‌اید پس عملکرد شما ۵۰٪ست. و اگر ۱۲ صفحه خوانده‌اید عملکرد شما ۱۲۰٪ خواهد بود. در ستون عملکرد فقط عدد و رقم نوشته می‌شود. برنامه هفتگی

فردی/خانواده

با انجام آن رفتار/فعالیت چه هدفی را برای رشد فردی/خانواده خودتان دنبال می‌کنید. هدف در این جدول فردی/خانواده ذقیقاً همان چیزی‌ست که در ستون نتیجه برف برای هر هدف کیفی نقشه زندگی تعریف کرده‌اید. و ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و هفتگی شما با چشم‌انداز را از طریق این نقشه زندگی مشخص می‌کند.

تیمی/کاری

با انجام آن رفتار/فعالیت چه هدفی را برای رشد تیمی/کاری خودتان در سازمان‌تان دنبال می‌کنید. هدف در این جدول تیمی/کاری ذقیقاً همان چیزی‌ست که در ستون نتیجه برنامه کسب‌وکار برای هر هدف کیفی نقشه استراتژی تعریف کرده‌اید. و ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و هفتگی شما با چشم‌انداز مشترک سازمانی را از طریق این نقشه استراتژی مشخص می‌کند. برنامه هفتگی

نتیجه

میانگین نتایج اندازه‌گیری شده هر هدف در منظرهای چهارگانه نتایج، مخاطب، فعالیت، و یادگیری در کارت فردی/خانواده و منظرهای مالی، مشتری، فرایند و یادگیری در کارت کاری شماست. و به صورت هفتگی و فصلی نوشته می‌شود. این ستون از تقسیم‌بندی سالیانه ستون نتیجه برنامه رشد فردی یا برنامه رشد کسب‌وکار آورده می‌شود. به عنوان مثال شما تا پایان سال می‌خواهید به ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دست پیدا کنید. حال با توجه به منابع و چشم‌اندازی که دارید این هفته و این فصل به چه میزان درآمد باید دست پیدا کنید.

عملکرد [بخش دوم]

عملکرد کارت‌های فردی و کاری مانند عملکرد فعالیت میزان پیشرفت شما برای حصول نتیجه موردنظرست. به عنوان مثال، در هفته اول سال شما بایستی به ۱۰۰ هزار تومان درآمد طبق برنامه دست پیدا کنید. شما به ۸۰ هزار تومان درآمد رسیده‌اید. پس عملکرد شما ۸۰٪ است و اگر به ۱۲۰ هزار تومان برسید یعنی ۱۲۰٪ عملکرد داشته‌اید. این ستون هم به درصد و عدد بیان می‌شود. هم‌چنین رنگ‌آمیزی سبز، زرد، نارنجی و قرمز خواهد بود. اگر کمتر از ۵۰٪ باشد قرمز، اگر بین ۵۰-۶۵٪ باشد نارنجی، اگر بین ۶۵- ۸۰٪ باشد زرد، و اگر بالای ۸۰٪ باشد سبز رنگ خواهد شد. برنامه هفتگی

عملکرد کل

جمع جبری هر ستون را می‌نویسید. چند فعالیت در هر روز انجام داده‌اید. عملکرد ساعت شما به چه میزان بوده‌ست. عملکرد قطب‌نمای شما چطور شده‌ست و در نهایت عملکرد کل چقدرست.

برنامه هفتگی چطور تحلیل می‌شود؟

روی هر یک از این عناصر برنامه هفتگی می‌توانید تحلیل داشته باشید. اما تحلیل اصلی آنجایی‌ست که در طول ماه یا فصل اختلاف کلی هر هفته را در سطر جمع بررسی و ارزیابی کنید. اگر این اختلاف نسبت به هفته(های) قبل کاهشی باشد یعنی شما با انجام رفتارها و فعالیت‌ها توانسته‌اید فاصله خودتان را با چشم‌اندازتان کم کنید. و به آن نزدیک‌تر می‌شوید. و اگر این اختلاف افزایشی باشد یعنی شما با انجام رفتارها و فعالیت‌ها نتوانسته‌اید فاصله خودتان را با چشم‌اندازتان کم کنید و از آن دورتر شده‌اید. برنامه هفتگی

 

 

مشق تغییر

اکنون شما آماده‌اید تا با این شیوه برنامه هفتگی و عملکردتان را تغییر دهید. کتاب‌کار تقویم دگرگونی (رشد بی‌نهایت) را دانلود و براساس توضیحات این یادداشت از همین حالا سفر دگرگونی خودتان را آغاز کنید. برنامه هفتگی

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

امتیاز به این مطلب

4.7/5 - (12 امتیاز)

مطالب بیشتر

2 دیدگاه. همین الان خارج شوید

  • با سلام و عرض ادب و احترام محضر استاد فرزانه
    خدا قوت . تلاش و کار مستمر جنابعالی مرا یاد استاد غیاث ( استاد فقه حقیر ) در روزگار جوانی می اندازد که در تفسیر آیه شریفه ” فاذا فرغت فانصب ” می فرمود : بیکاری و بازنشستگی ممنوع .
    برنامه هفتگی یکی از مصادیق واقعی آیه فوق می باشد . به شما در این خصوص برخورداری از این روحیه قرآنی تبریک می گویم .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
شما هم می‌توانید تغییر را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+