سیستم نوین مدیریت زندگی (جعبه‌ابزار فردی)

مرحله نهم: تغییر زندگی

تغییر زندگی

ما برای موفقیت و تغییر نیاز به یک برنامه ساخت‌یافته، راهبردی و هماهنگ داریم و برای اینکه بتوانیم این برنامه را آغاز کنیم، باید از رسالت زندگی شروع کنیم و رسالت زندگی ما شامل سه بیانیه اصلی است: ۱. مأموریت شخصی، ۲. ارزش‌های بنیادین، و ۳. چشم‌اندازی برای آینده. برای دستیابی به این رسالت بایستی از چهار جنبه نتایج، مخاطب، فعالیت و یادگیری نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای خود را ارزیابی و تحلیل کنید. با تحلیل عوامل کلیدی موفقیت مبتنی بر جدول عوامل بیرونی و درونی اهداف راهبردی زندگی را تدوین و روابط بین این اهداف را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردیم. سپس باید دقیقاً بتوانیم نقشه راه و دستیابی به رسالت خود را اندازه‌گیری کنیم. در ادامه به این موضوع پرداختیم که چگونه برنامه خود را با خانواده، دوستان، مدیران و سایر ذینفعان‌مان در میان بگذاریم تا بتوانیم حمایت و پشتیبانی آن‌ها را در همه مراحل داشته باشیم و اینکه درباره پیوند بین فعالیت‌های روزانه زندگی با اهداف بلندمدت و مقصد نهایی زندگی صحبت می‌کنیم. هم‌چنین درباره ضرورت و الزام اطلاعات و داده برای پیگیری و موفقیت برنامه رشد فردی صحبت کردیم و اینکه چگونه می‌توانیم یک ارزیابی زندگی درست و مؤثر داشته باشیم. در صورت لزوم تغییر عناصر و مراحل مختلف برنامه رشد فردی صحبت می‌کنیم.

تغییر زندگی

در مرحله پایش زندگی از یک داشبورد صحبت کردیم. داشبوردی که با توجه به اطلاعات و شواهد دوره‌ای به شما نشان می‌دهد که چه اهدافی دارند محقق می‌شوند، و چه اهدافی در حال تحقق هستند و چه اهدافی متأسفانه محقق نخواهند شد. نتیجه این ارزیابی نهایتاً به دو مسیر ختم می‌شود.

مسیر اول، مسیری است که می‌بینیم در بعضی از موارد و اهداف خوب عمل کردیم و بایستی راه را در این گونه موارد، ادامه دهیم. اما

یک مسیر دیگر مسیری است که در بعضی از موارد می‌بینیم عملکرد خوبی را نداشتیم و بایستی راه، روش یا سازوکارمان را تغییر دهیم.

برنامه رشد فردی (برف)، همانطورکه گفتیم ساخت‌یافته است، سیستمی است، نظام‌مند است، نظام‌مند یعنی پویا است. یعنی قبل از اینکه یک اتفاقی در آینده بیفتد، با توجه به اینکه در هر دوره اطلاعات و شواهدی را جمع‌آوری می‌کنیم تا اندازه گیری کنیم که آیا این اتفاق در آینده خوشایند است یا ناگوار، این موضوع نشان می‌دهد که این برنامه از یک پویایی و زنده بودن برخوردار است. پس یکی از ویژگی‌های برنامه رشد فردی این است که برنامه پیشگیرانه است و قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد؛ پیشگیری می‌کنیم از اینکه این اتفاق بد برای ما بیفتد. چطوری؟ با همان جمع‌آوری اطلاعات و شواهد و روندهایی که می‌بینیم اگر به همین صورت ادامه دهیم، ما ره به جایی نخواهیم برد.

اندازه‌گیری عملکرد

اکنون باید عملکردمان را اندازه‌گیری کنیم. بخشی از این عملکردهای ما گذشته‌نگر است، فرض کنید که ما درآمدهای‌مان را بر اساس زمان‌های گذشته اندازه‌گیری می‌کنیم. اما برخی از این معیارها یا شاخص‌ها آینده‌نگر است، مثلاً اگر ما به همین صورت روش‌های فروش را ادامه دهیم، انتظار داریم که فروش ما افزایش پیدا بکند. این امر با جمع‌آوری اطلاعات و شواهد نشان می‌دهد که آره ما اگر به همین صورت ادامه دهیم می‌توانیم امیدوار باشیم که این اتفاق خواهد افتاد.

اما یک طرف دیگر قضیه این است که اگر این اتفاق نیفتاد چی؟ از کجا بفهمیم که این عملکرد به سمت اتفاق ناخوشایند یا اتفاق ناگوار و بد در حال حرکت است. ما یک معیاری را می‌توانیم برای خود ارائه دهیم. ما باید به دنبال این باشیم که اگر عملکردها بالای پنجاه درصد مطلوبیت لازم را داشت باید از بهبودهای تدریجی استفاده کنیم. بهبودهای تدریجی یعنی چه؟ یعنی ما بتوانیم همان سازوکار را نگه داریم، در برخی از جزئیات بتوانیم تغییراتی را بدهیم تا بتواند ما را به سمت آن هدفی که قرار دادیم یا تنظیم کردیم، برساند. اما

زمانی است که عملکرد زیر پنجاه درصد مطلوبیتی است که ما انتظار داریم. این جا دیگر نمی‌توانیم به دنبال بهبودهای جزئی و تدریجی باشیم. اینجا باید به دنبال یک سری تغییرات عمده یا عمیق باشیم. در مرحله هشتم: ارزیابی زندگی عرض از یک چراغ راهنمایی سبز، زرد و قرمز صحبت کردم. اگر شما چندین دوره دارید اندازه‌گیری می‌کنید اطلاعات و شواهدی را دارید جمع می‌کنید در مورد یک هدف‌ که نشان می‌دهد در منطقه قرمز هستید، یک مقدار هم بهبود دارید، ولی این بهبودها باعث نشده تا به منطقه زرد یا سبز برسید. پس احتیاج دارید که روش و سازوکار را تغییر بدهید. سازوکارتان را عوض کنید. بنیادی بیائید، یک فکر اساسی برای آن هدف‌تان، روش‌های رسیدن و دستیابی به آن هدف‌تان داشته باشید.

رویکردهای تغییر

از دو رویکرد برای تغییر در اینجا می‌توانیم صحبت کنیم، یک رویکرد تغییر به صورت تدریجی است. در چه مواردی؟ در مواردی که با عملکردها در منطقه زرد قرار دارد، ما در اینجا باید بهبودهای جزئی و تدریجی انجام دهیم تا به منطقه سبز برسیم. اما

یک رویکرد دیگر  به نام تغییرات بنیادی یا ریشه‌ای وجود دارد. این تغییرات بنیادی در مواردی اعمال می‌شود که شما در منطقه قرمز ماندید و نتوانستید اهداف‌تان را محقق کنید. اینجا باید به صورت عمده و به صورت بنیادی‌تر، تغییراتی را ایجاد کنید که دیگر بتوانید از آن منطقه قرمز به سمت منطقه زرد و از زرد به منطقه سبز رهنمون شوید.

نکته کلیدی این است که اگر از ساز‌وکارهای تغییرات بنیادی و ریشه‌ای در مواردی که باید از بهبودهای جزئی استفاده کنید، انرژی زیادی را خرج کردید و نباید این کار را دنبال کنید و اگر از بهبودهای جزئی و تدریجی استفاده کنید، در مواردی که باید تغییرات عمیق یا بنیادی انجام دهید، ریسک خود را بالا بردید و عملاً اهداف‌تان محقق نخواهد شد. پس این دو رویکرد که مانند یک چرخه در دوره‌های زمانی مختلف عمل می کنند، نشان می‌دهد که آیا روش‌ها و رویکردهای موفقیت شما برای تحقق اهداف‌تان هنوز اعتبار دارند و می‌توانند شما را به سمت آینده مطلوبی که ترسیم کردید، رهنمون باشند. اگر این گونه است که اعتبار دارند، و با اندک بهبودی می‌توانید در شیوه‌های زندگی خودتان مسیر را ادامه دهید، ادامه دهید. اما اگر نیست،‌ باید قدم‌های زیر را برای تغییرات بنیادی  دنبال کنید:

پنج گام برای تغییر زندگی

گام اول: مجدداً موضوعات پیرامونی و روندهای در حال رشد را تحلیل و پیگیری کنید.

گام دوم: از میان این موضوعات، فرصت‌های قابل ملاحظه و فوق‌العاده‌ای را کشف کنید.

گام سوم: از میان این فرصت‌ها، بهترین فرصتی را انتخاب کنید که برای شما مزیت بیشتری را خلق می‌کند و شما را به سمت اهداف‌تان حرکت می‌دهد.

گام چهارم: دوباره چرخه‌ی برنامه رشد فردی (برف) را برای دوره‌ی دیگری آغاز کنید. این یعنی برنامه رشد فردی (برف) یک چرخه حلقه‌بسته و کاملی است که آخرین مرحله آن یعنی تغییر زندگی به اولین مرحله که رسالت زندگی هست متصل می‌شود.

در گام پنجم، مأموریت، چشم‌انداز، یا هدف راهبردی را بازتعریف کنید که برای پرورش قابلیت‌ها یا تحقق این فرصت ارزش‌آفرین است.

این پنج گام را انجام دهید تا بتوانید یک تغییر عمده و بنیادی و عمیق در اجرای برنامه رشد فردی (برف) خودتان داشته باشید.

 

 

چرا برنامه رشد فردی، این برنامه چیست و چگونه کار می‌کند؟ (وبینار ضبط‌شده)

 

 

جایگاه تغییر زندگی در برنامه رشد فردی (برف) چیست؟

تغییر زندگی در برنامه رشد فردی هشدارهایی است که نشان می‌دهد در هر مرحله و هر عنصر با توجه به شرایط جدید به وجود آمده بایستی چگونه تغییر کند تا ما نسبت به رسیدن و دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت (روزانه/هفتگی/ماهیانه)، میان‌مدت (فصلی/شش‌ماهه/سالیانه) و بلند‌مدت (سه/پنج/ده سال) انعطاف‌پذیری لازم و کافی را داشته باشیم.

تغییر زندگی

 

تغییر زندگی

>> مرحله اول: رسالت زندگی >>

بازگشت به برنامه رشد فردی (برف)

برای ثبت‌نام رایگان و دانلود فایل‌ها کافی است نام و ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:

here-rhtoric

نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!

امیدوارم که این درس برای شما مفید واقع شده باشد. بسیار خوشحال خواهم شد تا در بخش دیدگاه‌ها، نظرات، ایده‌ها، پیشنهادها و یا پرسش‌های خود را مطرح کنید تا از دیدگاه‌های شما در جهت بهبود اطلاع پیدا کنیم.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

index

[products ids=”2711, 4195″]

فهرست
خدمات مشتریان
ارسال پیام
برای اطلاع از آخرین اخبار، مطالب و تخفیف‌ها اینستاگرام ما رو دنبال کنیندنبال می‌کنم
+