سیستم‌سازی رهبری کسب‌وکار

 

 

زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات دومین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم)ست. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. ارزش فناوری اطلاعات در هر سازمان در گروی میزان بهره‌مندی کسب‌وکار از آن و این بهره‌مندی نیز در گروی پشتیبانی و همسویی کامل و مستمر زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات باید بتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت سنجه‌های استراتژیک را بطور مستمر و با تغییر مداوم استراتژی کسب‌وکار فراهم کند.

 

همسویی کامل بین کسب‌وکار و فنآوری اطلاعات عمدتاً از سه بُعد ساختاری، فرهنگی و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. و هر کدام از این ابعاد نقش مهمی را در تعیین درجه همسویی در سازمان ایفا می‌کنند. دومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی فنآوری اطلاعات‌ست.

 

ساختار يك سازمان ماحصل تعامل بين فنآوری و طراحی سازمانی‌ست. و از اين رو می‌توان گفت كه فناوری اطلاعات اثرات گوناگوني بر ساختار سازمانی و فرايندهای آن دارد. ساختار نيز يك عامل كليدی در نحوه ترويج نوآوری‌های فناوري اطلاعات و ايجاد تطابق در سازمان براي بازگرداندن سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ست. تحقق همسویی ساختاری به‌نوبه خودش تحت تأثير سه عامل وظايف، فرايندها و مجريان مشاغل‌ست. برای نيل به اين نوع همسویی اطمينان از توازن ميان مسئوليت‌های وظيفه‌ای و فرايندی، هم‌چنين دانش و مهارت مورد نياز ضروری‌ست. بدين ترتيب، مدير فنآوری اطلاعات با تغيير روش اجرای فرايندها انجام وظايفی را در راستای اهداف و مأموريت سازمان بر عهده
می‌گيرد.

سه دیدگاه فرهنگی

فناوری اطلاعات تنها زمانی می‌تواند اثری عميق بر استراتژی و ساختار سازمان داشته باشد. كه فرهنگ سازمانی تغيير حاصل از فنآوري اطلاعات را بپذيرد. سه ديدگاه فرهنگي در اين مسير مورد توجه قرار گرفته‌ست. ديدگاه خودكارسازی كه در آن فناوري اطلاعات براي توانمندسازی كارهای روتين همچون تهيه اسناد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. كه بخش عمده آن توسط ماشين و اندكی با
مداخله انسان انجام می‌شود. ديدگاه اطلاع‌رسانی كه در آن فناوری اطلاعات براي ايجاد اطلاعاتی مورد استفاده قرار گيرد كه قبلاً درباره سازمان و فعاليت‌ها تهيه نشده‌ست. يا به آسانی قابل دستيابی نيست. و در نهایت، ديدگاه دگرگونی كه در آن از فناوری اطلاعات به منظور يكپارچه‌سازی قابليت‌های انسانی و فنی تا حصول تغييرات ريشه‌ای در كار استفاده می‌شود.

گام‌های مرحله فناوری اطلاعات

ب-۱- استراتژی هوشمندی کسب‌وکار

ب-۲- مدیریت اطلاعات

ب-۳- حاکمیت داده

ب-۴- فراهم‌آوری پشتیبانی تحلیلی براساس زمان

ب-۵- استفاده از توافقنامه‌های سطح خدمات

ب-۶- فراهم‌آوری اطلاعات در زمان واقعی

بوم رهبری کسب‌وکار

منظومه جامع مدیریت در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

 

»» زیرساخت سوم: دفتر مدیریت »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+