سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات

ارزش فن‌آوری اطلاعات در هر سازمان در گروی میزان بهره‌مندی کسب‌وکار از آن و این بهره‌مندی نیز در گروی پشتیبانی و همسویی کامل و مستمر زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات باید بتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت سنجه‌های استراتژیک را بطور مستمر و با تغییر مداوم استراتژی کسب‌وکار فراهم کند. همسویی کامل بین کسب‌وکار و فن‌آوری‌اطلاعات عمدتًا از سه بُعد ساختاری، فرهنگی و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از این ابعاد نقش مهمی را در تعیین درجه همسویی در سازمان ایفا می‌کنند. دومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی فنآوری اطلاعات است.

ردیفزیرمرحله‌هاابزار
ب-۱استراتژی هوشمندی کسب‌وکار

پایش و یادگیری

ب-۲مدیریت اطلاعات
ب-۳حاکمیت داده
ب-۴فراهم‌آوری پشتیبانی تحلیلی براساس زمان

ظرفیت‌سنجی منبع

ب-۵استفاده از توافقنامه‌های سطح خدمات

همسویی پشتیبانی

ب-۶فراهم‌آوری اطلاعات در زمان واقعی

ظرفیت‌سنجی منبع

»» زیرساخت سوم: دفتر مدیریت »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود بروشور معرفی منظومه جامع مدیریت (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

فهرست