سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات

ارزش فن‌آوری اطلاعات در هر سازمان در گروی میزان بهره‌مندی کسب‌وکار از آن و این بهره‌مندی نیز در گروی پشتیبانی و همسویی کامل و مستمر زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات باید بتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت سنجه‌های استراتژیک را بطور مستمر و با تغییر مداوم استراتژی کسب‌وکار فراهم کند. همسویی کامل بین کسب‌وکار و فن‌آوری‌اطلاعات عمدتًا از سه بُعد ساختاری، فرهنگی و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از این ابعاد نقش مهمی را در تعیین درجه همسویی در سازمان ایفا می‌کنند. دومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی فنآوری اطلاعات است.

ردیف زیرمرحله‌ها ابزار
ب-۱ استراتژی هوشمندی کسب‌وکار

پایش و یادگیری

ب-۲ مدیریت اطلاعات
ب-۳ حاکمیت داده
ب-۴ فراهم‌آوری پشتیبانی تحلیلی براساس زمان

ظرفیت‌سنجی منبع

ب-۵ استفاده از توافقنامه‌های سطح خدمات

همسویی پشتیبانی

ب-۶ فراهم‌آوری اطلاعات در زمان واقعی

ظرفیت‌سنجی منبع

»» زیرساخت سوم: دفتر مدیریت »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود درس اول دوره‌ی حرفه‌ای رهبری کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+