سیستم‌سازی رهبری شخصی

 

 

برنامه رشد فردی (برف) راهکار رشد الگوی مشاوره مدیریت هارمونی‌ست. و به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های رهبری شخصی و رشد فردی را در خودتان تقویت کنید. این راهکار بخشی از «جنبش هارمونی تغییر (جهت)»ست.

این برنامه در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «منظومه جامع مدیریت (نجم)» و «برنامه رشد شرکتی (برش)» به عنوان راهکاری برای تغییر شخصی و توسعه فرذی به کار گرفته می‌شود.

برنامه رشد فردی (برف) فرصتی را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید مهارت‌های توسعه فردی و رشد رهبری را در خود پرورش دهید.

در واقع، برف بستری‌ست تا شما بتوانید تمامی مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای خودتان را یکپارچه کنید. با کلیک بر تصویر زیر می‌توانید هر یک از مراحل بعدی را ببینید.

چرخه برنامه رشد فردی در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

برف چیست و چگونه کار می‌کند؟

بخش اول: معماری

۱. رسالت

مقصد، مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز خودتان را در برنامه رشد فردی تعریف و تنظیم کنيد.

۲. تحلیل

قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدید‌ها و چالش‌های خود را برای دستیابی به رسالت کشف کنيد. برنامه رشد فردی

۳. نقشه

اهداف زندگیتان را در برنامه رشد فردی تعریف و نقشه‌‌ای براساس ارتباطات علت و معلولی بین اهداف ترسیم نمایید.

بخش دوم: طرح‌ریزی

۴. کارت

شاخص‌ها و سنجه‌های برنامه را برای هدایت زندگی‌تان تنظیم نمایید.

۵. همسویی

ذینفعان مختلف را شامل وجودتان، خانواده‌تان، دوستان‌تان، و مدیران‌تان را با رشد خودتان همسو کنيد. برنامه

۶. فعالیت

کارها و ابتکارات‌تان را برای دستیابی به اهداف زندگی‌تان اولویت‌گذاری و از امروز برای رسیدن به فردا استفاده نمایید. برنامه

بخش سوم: اندازه‌گیری

۷. پایش

برای دستیابی به رسالت‌تان و رسیدن به اهداف‌تان داده و اطلاعات جمع‌آوری کنید. و پایش کنید که به چه میزان به آنها نزدیک می‌شوید.

۸. ارزیابی

فرصت‌ها، استعدادها، مهارت‌ها، دانش و شایستگی‌های جدید را ارزیابی کنيد و از آنها غفلت نکنید. برنامه

۹. تغییر

اگر می‌بینید که موانع و سرعت رشد فردی شما کند شده‌ست یا این مسیر همان مسیری نیست که باید ادامه دهید، مسیر دستیابی به رسالت و اهداف‌تان را تغییر دهید. برنامه

جایگاه برف در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی 

جایگاه برنامه رشد فردی در الگوی مشاوره مدیریت هارمونی

بوم زندگی برنامه رشد فردی

 

بنر دوره برنامه رشد فردی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+