سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت سوم: اداره مدیریت

سومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی، دفتر مدیریت استراتژی است. هدف اصلی از معماری و ارزیابی یک فرایند مدیریت استراتژی، بالندگی آن است که عنصر اصلی آن راه‌اندازی یک دفتر مدیریت استراتژی خواهد بود. این فرایند مدیریت استراتژی یک چرخه یکپارچه و جامع برای پیوند استراتژی با عملیات و شامل برنامه‌ریزی و کنترل چندگانه و فرایندهای بازخور است.

ردیف

زیرمرحله‌ها

ابزار

ج-۱ نهادینه‌سازی دفتر مدیریت استراتژی به عنوان معمار و طراح فرایند مدیریت استراتژی

اداره مدیریت

ج-۲ انتخاب صاحب فرایند مدیریت استراتژی
ج-۳ استفاده از دفتر مدیریت استراتژی به منظور یکپارچگی سایر فرایندها برای اجرای استراتژی
ج-۴ فراهم‌آوری منابع و کارکنان
ج-۵ راه‌اندازی سطح گزارش‌دهی ارشد

»» مرحله اول: توسعه استراتژی »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

دانلود درس اول دوره‌ی حرفه‌ای رهبری کسب‌وکار (جعبه‌ابزار رهبران)

here-rhtoric

کلاس کار و زندگی‌ت رو بالاتر ببر!اطلاعات بیشتر
+