سیستم‌سازی رهبری (جعبه‌ابزار رهبران)

زیرساخت دوم: فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات دومین زیرساخت منظومه جامع مدیریت (نجم) است. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. ارزش فناوری اطلاعات در هر سازمان در گروی میزان بهره‌مندی کسب‌وکار از آن و این بهره‌مندی نیز در گروی پشتیبانی و همسویی کامل و مستمر زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار است. به عبارت دیگر، زیرساخت‌ و ابزارهای فن‌آوری اطلاعات باید بتواند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت سنجه‌های استراتژیک را بطور مستمر و با تغییر مداوم استراتژی کسب‌وکار فراهم کند.

 

همسویی کامل بین کسب‌وکار و فن‌آوری‌اطلاعات عمدتًا از سه بُعد ساختاری، فرهنگی و استراتژیک مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر کدام از این ابعاد نقش مهمی را در تعیین درجه همسویی در سازمان ایفا می‌کنند. دومین زیرساخت برای اجرای کامل و کارآمد استراتژی فنآوری اطلاعات است.

گام‌های مرحله فناوری اطلاعات

ب-۱- استراتژی هوشمندی کسب‌وکار

ب-۲- مدیریت اطلاعات

ب-۳- حاکمیت داده

ب-۴- فراهم‌آوری پشتیبانی تحلیلی براساس زمان

ب-۵- استفاده از توافقنامه‌های سطح خدمات

ب-۶- فراهم‌آوری اطلاعات در زمان واقعی

 

»» زیرساخت سوم: دفتر مدیریت »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

[newsletter_signup_form id=1]

استراتژی ۱۴۰۳ کسب‌وکارتان را طراحی کنیداطلاعات بیشتر
+