سیستم نوین نوآوری شرکتی (جعبه‌ابزار نوآوری)

مرحله چهارم: راه اندازی کسب و کار

راه اندازی کسب و کار چهارمین مرحله برنامه رشد شرکتی است. چگونه سازمانی سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز یا کارآفرینی سازمانی را پیاده‌سازی می‌کند؟ چگونه می‌توان نتایج را ارزیابی کرد؟ برخی از معیارها و سنجه‌های مطلوب کدام‌اند که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند؟

کارآفرینی سازمانی راهبردی برای بهبود عملکرد بنگاه‌ها است. کارآفرینی سازمانی داخلی وقتی رخ می‌دهد که فرایند جدید یا کسب‌وکار جدید در حوزه‌ی سازمانی بنگاه مادر ایجاد شود. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بیرونی شامل سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در خارج از حوزه‌ی سازمانی شرکت می‌باشد. سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز مشترک شکلی از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بیرونی است که شامل سرمایه‌گذاری مشترک با سازمان مادر دیگری است که منجر به ایجاد سازمانی جدید با دو سازمان مادر است که به حیات خود ادامه می‌دهد. در این مرحله بهترین گزینه برای راه‌اندازی کسب‌وکار کارآفرینانه و الگوهای مرتبط با آن به شما پیشنهاد می‌شود.

>> مرحله پنجم: رهبری کسب‌وکار >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

اولین قدم رو بردار: دگرگونی خودتو تقویم کن!اطلاعات بیشتر
+