تغییر کنید و در نوآوری سرآمد شوید

سیستم نوین مدیریت کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

«برنامه رشد شرکتی (برش)» راهکاری است که به سازمان شما کمک می‌کند تا یک «سازمان نوآور» باشید. این راهکار بخشی از «جنبس هارمونی تغییر (جهت)» است که در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برنامه رشد فردی (برف)» و «منظومه جامع مدیریت (نجم)» به عنوان راهکار نوآوری به کار گرفته می‌شود تا تغییرات نوآورانه و کارآفرینانه شما پایدار شود.

با کلیک بر روی تصویر زیر می‌توانید توضیحات تکمیلی هر مرحله از برنامه رشد شرکتی (برش) را ببینید.

کارآفرینی سازمانی

چرا برنامه رشد شرکتی (برش) مهم است؟

برنامه رشد شرکتی (برش) چیست؟

جایگاه برنامه رشد شرکتی (برش) در الگوی هارمونی تغییر

دانلود دو فصل از کتاب کارآفرینی سازمانی (جعبه‌ابزار نوآوری)

here-rhtoric

فهرست
شما هم می‌توانید عضوی از هارمونی باشیداطلاعات بیشتر
+