سیستم‌سازی رهبری (جعبه‌ابزار رهبران)

 

 

مرحله ششم: ارزیابی و تغییر

ارزیابی و تغییر ششمین و آخرین مرحله منظومه جامع مدیریت (نجم) است. نجم راهکار رهبری الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. علاوه بر تشکیل جلسات مکرر مرور عملیات و استراتژی، شرکت باید به برگزاری جلسه مجزایی اقدام کند. این جلسه برای پی بردن به تداوم اعتبار و درستی فرضیات اساسی استراتژیک خود کند.

 

از زمان آخرین جلسه اصلی بازنگری و به‌روزرسانی استراتژی، شرکت از داشبوردهای عملیاتی و سنجه‌های ماهانه کارت امتیازی خود، اطلاعات بیشتری کسب کرده است. اطلاعات جدیدی در مورد تغییرات محیط رقابتی و قانونی و ایده‌ها و فرصت‌های جدیدی بدست آورده است که کارکنان ممکن است در دستیابی به آنها کمک کرده باشند. جلسه ارزیابی و تغییر استراتژی به تنها پرسش اساسی زیر می‌پردازد.

۱. آیا استراتژی ما مؤثر واقع خواهد شد؟ (برگزاری جلسه ارزیابی و تغییر استراتژی)

به صورت دوره‌ای، تیم مدیران ارشد برای بررسی و به چالش کشیدن استراتژی و در صورت لزوم، تغییر آن جلسه‌ای را تشکیل می‌دهد. ما معتقدیم که هر شرکت باید دست‌کم سالانه، و شاید هم هر سه ماه یک بار جلسه ارزیابی و تغییر استراتژی را تشکیل دهد. دوره‌های زمانی جلسات بستگی به سرعت رقابت، فنآوری، پویایی نیازهای مصرف‌کننده در آن صنعت دارد. در این جلسه، تیم مدیران ارشد عملکرد استراتژی خود را ارزیابی می‌کنند. آنگاه پیآمدهای تغییرات اخیر در محیط بیرونی را بررسی می‌کند.

 

در حقیقت، ارزیابی و تغییر استراتژی فعلی باید بخشی از تحلیل استراتژیک باشد. تحلیل راهبردی قسمتی از اولین مرحله سیستم رهبری کسب و کار انجام می‌شود. ما با این مرحله به‌طورمستقل برخورد کرده و آن را مجزا کرده‌ایم؛ زیرا این مرحله به جای معرفی یک استراتژی جدید و تحولگرا، به ارزیابی و تغییر استراتژی موجود می‌پردازد. جلسه ارزیابی و تغییر استراتژی موجود، حلقه «منظومه جامع مدیریت (نجم)» را به عنوان یک سیستم یکپارچه برنامه‌ریزی استراتژی و اجرای عملیات می‌بندد.

 

همانطورکه در مرحله اول منظومه جامع مدیریت (نجم) توضیح داده شد. این جلسه باید در جریان گزارش‌های شرایط موجود محیط بیرونی (تحلیل PESTEL) و رقابتی قرار گیرد. با این حال، شرکت اینک ورودی‌های چندگانه‌ای را نیز در اختیار دارد که موفقیت‌ها و شکست‌های استراتژی فعلی را تشریح می‌کند. گزارش‌های قابلیت سوددهی فعالیت‌محور، اطلاعات سود و زیان را براساس محصول، مشتری، بخش‌های مختلف بازار، کانال‌های توزیع مناطق جغرافیایی به طور مختصر بیان می‌کند.

عملکرد استراتژی فعلی

مدیران استراتژی، نقاط کامیابی و ناکامی استراتژی فعلی را شناسایی می‌کنند. آنها می‌توانند رویکردهای جدیدی را برای تبدیل زیان به سود تدوین کنند. و دامنه کاربرد و مقیاس عملیات سودآور موجود را توسعه دهند. بخش دوم گزارش‌ها، خلاصه آماری را از روابط بین سنجه‌های استراتژیک نشان خواهد داد. شرکت‌ها اعتبار و کمیت روابط مفروض در نقشه استراتژی و مضامین استراتژیک خود را تعیین می‌کنند. گاهی اوقات همبستگی‌ها صفر یا مغایر با انتظارات استراتژی است. بنابراین، تیم مدیران اجزای تشکیل‌دهنده استراتژی فعلی را زیر سؤال می‌برند. یا آن را مردود اعلام می‌کند.

به‌روزرسانی استراتژی آتی

تیم مدیران به دنبال به‌روزرسانی استراتژی خود، نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن شرکت را نیز اصلاح می‌کنند. و یک چرخه برنامه ریزی استراتژیک و اجرای عملیات دیگر را به‌روز می‌کنند. این برنامه‌ریزی شامل نشانگاه‌های جدید، ابتکارات جدید، فروش‌ها و برنامه عملیات دوره‌های آتی، اولویت‌های بهبود فرایند، الزامات ظرفیت‌سنجی منابع و یک برنامه مالی به‌روزشده خواهد بود. برنامه‌های استراتژی و عملیات این مرحله تنظیم می‌شوند. و نیازهای اطلاعاتی جدول زمانی دوره‌های بعدی جلسات مرور عملیاتی، مرور استراتژی و جلسات ارزیابی و تغییر استراتژی را تعیین می‌کنند.

گام‌های ارزیابی و تغییر

۱-۶-  ارزیابی روابط علت و معلولی استراتژی

۲-۶- ارزیابی قوت استراتژی

۳-۶- استفاده الگوهای تحلیلی تصمیم گیری

بوم رهبری کسب و کار

 

»» زیرساخت اول: هدایت تغییر »»

بازگشت به منظومه جامع مدیریت (نجم)

 

[newsletter_signup_form id=1]

رهبری نااستفاده: استفاده از قدرت رهبران کم‌نمایندگیاطلاعات بیشتر
+