سیستم نوین نوآوری شرکتی (جعبه‌ابزار نوآوری)

 

 

مرحله پنجم: رهبری کسب‌وکار

مدیریت کسب‌وکار و رهبری پنجمین مرحله برنامه رشد شرکتی است. اکنون کسب‌وکار نواورانه و کارآفرینانه شما راه‌اندازی شده است. و شما بایستی آن را مدیریت یا بهتر بگوییم رهبری کنید. رهبری کسب‌وکار یعنی اینکه شما توانایی لازم را پیدا کنید تا کسب‌وکار جدید کارآفرینانه را سریع رشد دهید. به بلوغ و تکامل برسانید و بتوانید سوددهی و منافع پایداری را از آن به دست آورید.

به همین منظور شما بایستی شش مرحله شیوه «منظومه جامع مدیریت (نجم)» را در این کسب‌وکار نیز پیاده‌سازی کنید. این ساختار یک سیستم جامع و منسجم رهبری و مدیریت کسب‌وکار است. در این سیستم راهبرد بلندمدت به فرایندهای عملیاتی کوتاه‌مدت پیوند خورده است. و می‌تواند نتایج عملکرد فوق‌العاده داشته باشد. این شش مرحله به شرح زیر خواهد بود.

مراحل چرخه مدیریت کسب‌وکار

یک: مدیران با استفاده از ابزارهایی، راهبرد را توسعه می‌دهند.

 

دو: سازمان با استفاده از ابزارهایی نظیر نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن، راهبرد را طرح‌ریزی می‌کند.

 

سه: به دنبال ترسیم نقشه استراتژی و ایجاد کارت امتیازی متوازن سطح کلان، مدیران با گسترش آبشاری نقشه‌های استراتژی و کارت‌های امتیازی متوازن به تمام واحدها اقدام به همسویی سازمانی می‌نمایند. آنها از طریق یک فرایند رسمی ارتباطات، همسویی کارکنان با استراتژی را فراهم و اهداف و انگیزه‌های فردی کارکنان را با اهداف استراتژیک مرتبط می‌کنند.

 

چهار: به دنبال همسویی تمام واحدهای سازمانی و کارکنان با استراتژی، اکنون مدیران می‌توانند با به‌کارگیری ابزارهایی نظیر مدیریت کیفیت و فرایند، بازمهندسی، داشبوردهای فرایند، پیش‌بینی دوره‌های سود و زیان، هزینه‌یابی براساس فعالیت، برنامه ظرفیت‌سنجی منابع و بودجه‌ریزی پویا عملیات را طرح‌ریزی کنند.

 

پنج: هنگامی‌که راهبرد و برنامه‌های عملیاتی اجرایی شد، سازمان پایش و یادگیری مسائل، موانع و چالش‌های پیش‌رو را انجام می‌دهد. این فرآیند باعث یکپارچگی اطلاعات مربوط به عملیات و استراتژی در قالب ساختاری به دقت طراحی شده در جلسات مرور مدیریت می‌شود.

 

شش: مدیران با استفاده از اطلاعات عملیات درون سازمانی و اطلاعات جدید محیط خارجی و رقابتی در ارزیابی و تغییر راهبرد، گردش دوباره حلقه سیستم یکپارچه طرح‌ریزی راهبرد و اجرای عملیات را پی‌ریزی می‌کنند.

>> مرحله اول: شناسایی و ارزیابی فرصت >>

بازگشت به برنامه رشد شرکتی (برش)

 

دوره رهبری کسب‌وکار

شما هم می‌توانید تغییر و تحول فردی و سازمانی را رهبری کنیدبیشتر بدانید
+