سیستم‌سازی کارآفرینی (جعبه‌ابزار نوآوری)

 

 

نوآوری شرکتی امروزه در سازمان‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. «برنامه رشد شرکتی (برش)» راهکار کارآفرینی الگوی مشاوره مدیریت هارمونی است. این راهکار به سازمان شما کمک می‌کند تا یک «سازمان نوآور» باشید. این راهکار در تعامل با دو راهکار دیگر آن یعنی «برف» و «نجم» به عنوان راهکار نوآوری شرکتی به کار گرفته می‌شود. از این رو، تغییرات نوآورانه و کارآفرینانه شما پایدار می‌شود.

کارآفرینی سازمانی

چرا برنامه رشد شرکتی (برش) مهم است؟

نوآوری پارادایم جدید عصر حاضر ماست. این عصر نشان می‌دهد که ما از پارادیم‌های بهره‌وری، کیفیت و چابکی گذر کرده‌ایم. بنابراین رشد شرکت‌ها علاوه بر مبنای بهره‌وری، کیفیت و چابکی، بایستی در یک مسیر جدی و جدید حرکت کند. این مسیر چیزی نیست جز نوآوری شرکتی. این نوآوری در تمامی ابعاد سازمانی باید اجرا شود. عملیات و فرایندها، محصولات و خدمات، چشم‌اندازها و استراتژی، و مدیریت و رهبری.

 

آنچه امروزه شرکت‌ها و سازمان‌ها دنبال می‌کنند یک نظام نوآوری شرکتی است. این نظام در چارچوب یک فرایند جامع، یکپارچه و منسجم با عنوان «کارآفرینی سازمانی» تعریف می‌شود. کارآفرینی سازمانی یک استراتژی شناخته‌شده در شرکت‌های پیشرو در دنیا است. از این رو، اگر شرکت یا سازمانی بخواهد خود را به لبه‌ی تیز نوآوری و همگام با شرکت‌های جهانی برساند نباید از این قافله عقب بماند. زیرا اگر نوآوری و کارآفرینی سازمانی به عنوان چشم‌انداز و افق دید بلندمدت قرار گیرد. آنگاه بهره‌وری، کیفیت و چابکی نیز در کنار ماست.

برنامه رشد شرکتی (برش) چیست؟

آنچه بسیار اهمیت دارد اجرا است. و اجرا با پیاده‌‌سازی فرایند کارآفرینی و نوآوری شرکتی و دستیابی به نتایج و خروجی‌ها میسر خواهد شد. ما برای پیاده‌سازی فرایند نوآوری شرکتی و کارآفرینی سازمانی «برنامه رشد شرکتی (برش)» را طراحی و تدوین کرده‌ایم. برش می‌تواند در زمان کمتر و عملکرد بالا پیاده‌سازی و اجرا شود. اجزاء و عناصر این برنامه طبق تصویر زیر شامل پنج مرحله است.

(۱) استراتژی و تغییر؛

(۲) فرایند و ساختار؛

(۳) مدیریت سرمایه انسانی؛

(۴) فرهنگ و محیط داخلی؛ و

(۵) نتیج و دستآوردها

نوآوری شرکتی

جایگاه برنامه رشد شرکتی (برش) در الگوی هارمونی تغییر

نوآوری شرکتی بر مبنای برنامه رشد شرکتی (برش) شرایطی را فراهم می‌کند تا به عنوان یک ماژول مهم و حیاتی در الگوی هارمونی تغییر جنبشی برای دگرگونی کار کند تا بتواند تغییر و تحول بنیادی در سیستم‌سازی کارآفرینی سازمانی و زمینه‌سازی محیط نوآورانه را در شرکت یا سازمان فراهم کند.

نوآوری شرکتی

برخیز و عزم جزم «رشد» کناطلاعات بیشتر
+