منظومه جامع مدیریت
رهآورد تلاش در نوردیا
مهر ۲۴, ۱۳۹۵
تنظیم نشانگاه‌ها در شرکت سیگنا
آبان ۸, ۱۳۹۵
نقشه استراتژی توسعه اقتصادی برزیل

برزیل کشوری توسعه یافته

کنفدراسيون ملی صنعت در برزيل، يکی از نوآورترين و پيچيده‌ترين نقشه‌های استراتژی مضمون‌محور را هدايت کرده است. اين کنفدراسيون مجموعه‌ای از سازمان‌های بخش خصوصی است که به دنبال بهبود رقابت‌پذيری صنايع برزيلی است. اين کنفدراسيون در جهت يک محيط برتر کسب کار، سياست‌های اقتصادی به نفع بازار، قوانين مناسب يک فضای مطمئن برای سرمايه‌گذاری کوشش می‌کند.

جورج گرداو، رئيس فولاد گرداو يکی از اعضای هيئت مديره کنفدراسيون در صحبتی با آرماندو مونتريو به‌عنوان رئيس کنفدراسيون، درباره ديدگاه‌های بلندمدت برزيل نقش بخش خصوصی، پيشنهاد استفاده از کارت امتيازی متوازن با هدف کمک به پيشبرد برنامه رشد کشور را مطرح کرد. آنها خواستار تغيير عملکرد هميشه ضعيف اقتصاد برزيل در طول چندين دهه گذشته بودند. متوسط رشد توليد ناخالص داخلی [GDP] در هر سال تنها ۰/۷ درصد بود. اگر قرار باشد برزيل به درآمد سرانه فعلی کشورهايی نظير پرتغال برسد، تقريباً قريب به ۱۰۰ سال زمان نياز دارد! رشد اقتصادی پايين، مانع بهره‌برداری از ظرفيت‌های برزيل برای اشتغال‌زايی و دلگرمی توسعه يک جامعه نسبتاً خوب و با فرصت‌های مساوی می‌شود.

گرداو قبلاً همايش برترين‌های کارت امتيازی متوازن را با موفقيت در شرکت فولاد گرداو هدايت کرده بود. او بر اين باور است که نقشه استراتژی و کارت امتيازی متوازن در سطح ملی می‌تواند به روشنی يک برنامه منسجم توسعه اقتصادی و اجتماعی را برای برزيل طوری تعريف کند تا عملياتی شود. اين کنفدراسيون، شورای مرکزی مشورتی سياست خود را تحت عنوان اجلاس صنايع ملی منصوب کرد تا اين دستورکار را تعريف و يک برنامه اجرايی را تدوين کند. اين اجلاس با حضور پنجاه نفر از رهبران کسب‌وکار برزيل با هدايت يک تيم مشاوره‌ای از طرف شرکت سيمنتيکس، يک طرح اوليه از نقشه استراتژی توسعه اقتصادی برزيل را آماده کرد. سپس، اين نقشه، در اختيار بيش
از سيصد نفر از جمله کارکنان شرکت‌های عضو اجلاس، هيئت مديره کارکنان کنفدراسيون قرار داده شد تا بازخورهايی از آنان دريافت شود. آنها نقشه استراتژی اصلاحی که در شکل (۱) می‌بينيد را نهايی کردند.

برزيل جمعيتی نزديک به ۲۰۰ ميليون نفر دارد. اينک نقشه استراتژی اين کشور در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی پايدار درست در يک صفحه جای گرفته است. در بالای اين نقشه، چشم‌انداز اين کشور قرار دارد که الرام‌بخش اين استراتژی است: «توسعه اقتصادی پايدار». اين نقشه، چشم‌انداز را به پنج نتيجه مشهود ترجمه می‌کند که اهداف سطح کلان اين استراتژی (مدل ارزش ذينفعان در بخش دولتی) هستند.

دستيابی به رشد اقتصادی ساليانه در سطح ۵/۵ درصد تا ۲۰۱۰ و ۷ درصد تا ۲۰۱۵
افزايش مشاغل و درآمد براي شهروندان
افزايش سطح کيفيت زندگی
کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی
گسترش کسب‌وکارهايی که ارزش پايدار توليد می‌کند

منظومه جامع مدیریت (نجم)

شکل (۱)

اين پنج هدف استراتژيک، پيآمدهای استراتژيک موردانتظار نشان داده شده در زیر، نتايج مطلوبی را ارائه نمايد. کنفدراسيون بر اين باور است که تنها بخش خصوصی می‌تواند رشد اقتصادی پايدار را توليد کند: «فضايی که سرمايه‌گذاری در آن مناسب نباشد، سرمايه‌گذاران را ترغيب نمی‌کند موانعی بر سر راه اشتغال‌زايی ايجاد می‌کند که هزينه‌های اجتماعی خدمات را در جهت منفعت جامعه افزايش خواهد داد. بنگاه‌ها موتور رشد اقتصادی هستند». با هدف دستيابی به نتايج مطلوب در برزيل، نقشه استراتژی يک الزام را برای ايجاد «موقعيت شفاف بازار» برای شرکت‌های برزيلی ترسيم می‌کند. اين موقعيت با پيآمدهای کسب‌وکار مختلف شامل موارد زیر اندازه‌گيری خواهد شد:

محصولات با کيفيت رقابتی
محصولات خدمات نوآورانه
محصولات خدماتی با ارزش کل بالاتر
تشويق برندهای برزيلی
شتاب به شاخص رشد صنعت
افزايش حضور در تجارت جهانی توسط شرکت‌های برزيلی

اين پيآمدها با پنج محرک، يا مضمون استراتژی پيش می‌روند: گسترش پايه‌هاي صنعتی، حضور بين‌المللی، بهره‌وری و مديريت، نوآوری، مسئوليت‌اجتماعی زيست‌محيطی. پشتيبان اين فرايندهای کليدی در اين پنج مضمون استراتژيک، مجموعه‌ای از توانمندساز‌ها هستند که اين کنفدراسيون تحت مضمون «بنيان‌گذاری پايه‌های توسعه» جمع کرده است. اين مضمون با منظر رشد و يادگيری کارت امتيازی متوازن برابری می‌کند. اين مضمون شامل زيرساخت‌ها، دسترسی به منابع، رهبری جسورانه، محيط قانونی رسمی و آموزش و بهداشت می‌باشد.

اگرچه نقشه استراتژی که در شکل (۱) نشان داده شده است، به تنهايی برای اجرای استراتژی کافی نيست، اما معماری کلی استراتژی را ارائه می‌دهد. اين نقشه نيازمند سطح ديگری از جزئيات است. شکل (۲) نحوه کار تيم پروژه برای توسعه اهداف استراتژيک خاص و روابط علی و معلولی بين آنها را در مضمون نوآوری نشان می‌دهد. مضمون نوآوری برای ايجاد نتايج ملی – رشد اقتصادی، درآمد و مشاغل بيشتر، و گسترش کسب‌وکارهايی که ارزش پايدار توليد می‌کند از طريق دو پيآمد کسب‌وکار طراحی شد: محصولات و خدمات نوآورانه، و محصولاتی با ارزش کل بالاتر. اين پيآمدها با برنامه‌های نوآوری و توانمندسازهای رشد و يادگيری مختلف ارتباط پيدا می‌کند. منطق رابطه علی و معلولی نشان داده شده در شکل (۲) به طور شفاف مجموعه‌ای از فعاليت‌ها و ارتباطات داخلی مورد نياز آنها را برای اجرای مضمون نوآوری استراتژی تعريف می‌کند.

منظومه جامع مدیریت (نجم)

شکل (۲)

اين توصيف مختصر از استراتژی توسعه اقتصادی برزيل، رهبران آن کشور را قادر ساخت تا برای اولين بار ارتباطات روشنی در مسير مطلوب توسعه اين کشور برقرار کنند. بيش از دويست هزار نسخه از «نقشه استراتژی توسعه اقتصادی برزيل» چاپ و توزيع گرديد. اين نقشه در برنامه‌های تلويزيونی، راديويی و روزنامه‌ها و مخاطبان خاصی مانند وزيران دولت، عالی‌ترين مقامات تشکيلات قضايی و دانشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی و تجاری ارائه شد.

کنفدراسيون دريافت که اجرای استراتژی ملی همکاری جمع وسيعی از مخاطبانش را می‌طلبد. به همين خاطر، بخش جديدی به نام روابط عمومی ايجاد کرد و نقش بخش اجرايی خود را با اين هدف که هر دو بخش مستقيماً به مديرعامل گزارش کنند، دوباره تعريف نمود. اين تغيير ساختار دو هدف را دنبال می‌کند: افزايش اثربخشی فرايند اجرای استراتژی و تعهد در تحقق اهداف نقشه استراتژی با ايجاد ائتلاف قوی‌تر با ذينفعان مختلف (از قبيل وزراتخانه‌های دولتی و سرمايه‌گذاران) با همسويی تلاش‌هايشان و نظارت بيشتر بر آنها در تسريع اجرای پروژه‌های استراتژيک. جوسی آگوستو کولهو فرنانديس، مديرعامل کنفدراسيون اظهار کرد: «اهداف نقشه استراتژی فراتر از اهداف داخلی کنفدراسيون هستند. اين اهداف يک استراتژی برای صنعت و کشور است. از آنجايی که عملی شدن آن خارج از کنترل کنفدراسيون است، نتيجه اصلی آن خواهد بود که ما نگاهی به عقب بياندازيم و ببينيم که هرآنچه در توانمان بود را انجام داده‌ايم. ما نمی‌توانستيم نتايج را کنترل کنيم، اما يک استراتژی داشتيم و آنگونه که بايد موفق شود، مديريت کرديم. مسلماً نقشه استراتژی، امکان اجرای استراتژی را مطابق پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی افزايش خواهد داد».

به طور خلاصه، نقشه‌های استراتژی يک تصوير واضح از هر دو پيآمد مطلوب استراتژی (در منظرهای مشتری و مالی) و فرايندهای اصلی و زيرساخت‌های توانمندساز (کارکنان، سيستم‌ها و فرهنگ) موردنياز برای دستيابی به اين پيآمدها را فراهم می‌کند. هنگام استفاده از مضامين استراتژيک به‌عنوان قالب‌های ساختاری و بنيادی، نقشه استراتژی آسان‌تر درک گرديده و انتقال می‌يابد. اين مضامين بيش از پيش به وضوح فرضيات علی و معلولی در استراتژی را نشان می‌دهند و يک ساختار قدرتمند برای تخصيص منابع، پاسخگويی، همسويی و گزارش‌دهی را نيز فراهم می‌نمايند.

 • اجرای استراتژی

  دوره آموزشی چرخه رهآورد تلاش (نسل چهارم کارت امتیازی متوازن) (DVD)

  345,000 تومان

  بسته آموزشی و جعبه ابزار اجرای «چرخه رهآورد تلاش (منظومه جامع مدیریت)» در یک نگاه:
  کد محصول: CWVN_18
  مخاطب: اعضای هیئت‌مدیره، مدیران عامل، مدیران ارشد، مدیران اجرایی، مدیران و برنامه‌ریزان استراتژی کسب‌وکارها و کسانی که علاقه‌مند هستند تا با جعبه ابزار اجرای استراتژی آشنا شوند.
  زمان: ۱۶ ساعت
  مدرس: مسعود چیتگرها مترجم کتاب «رهآورد تلاش»
  مبلغ: ۳۴۵ هزار تومان

 • اجرای استراتژی

  رهآورد تلاش: پیوند استراتژی و عملیات برای مزیت رقابتی

  12,500 تومان

  کتاب رهآورد تلاش در یک نگاه

  نویسندگان: رابرت اس. کاپلان و دیوید پی. نورتون

  فرمت: کتاب وزیری در ۳۰۴ صفحه

  مترجم: مسعود چیتگرها

  انتشارات: رسا

  سال انتشار: ۲۰۰۸

  قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان + ارسال پستی

مسعود چیتگرها
مسعود چیتگرها
مکتب تغییر چیتگرها با دو دهه سابقه در زمینه آموزش و مربی‌گری، كمك می‌كند تا برنامه تغيير فردی و سازمانی شما اجرا شود. اجرای تغییر پیچیده نیست، در صورتی‌که سازوكارها و ابزارهای ويژه‌ی آن به درستی بکار گرفته شود. «جنبش هارمونی تغییر (جهت)» به عنوان یک مدل خودساخته ایرانی می‌تواند شايستگی فردی، سازمانی و نوآوری شما را به طور چشمگيری برای اجرای تغییر افزايش دهد. آموزش‌های ما: ۱. کتاب‌های تألیفی و ترجمه ۲. محصولات آموزشی به صورت فیلم و صوت ۳. ارائه خدمات ارزیابی و مربی‌گری حضوری

پاسخ دهید

قدرت نوآوری استراتژی
* پیوند بین خلاقیت و برنامه‌ریزی استراتژیک
* کشف فرصت‌های ناب کسب‌وکار
* بازآفرینی مدل کسب‌وکار فعلی
* کشف نیازهای آینده مشتریان
* ورود به بازارهای جدید و بی‌رقیب
* تدوین چشم‌اندازی جدید برای آینده
* ایجاد ساختاری جدید برای نظام نوآوری
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Ii8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL3NCV1BDdmR2OEJrP2F1dG9wbGF5PTEiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+
ENJOY AURORA BOREALIS
منظومه جامع مدیریت کسب‌وکار
دانلود فیلم آموزشی + کتاب رایگان!
کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید تا بسته آموزشی رایگان سیستم نوین مدیریت کسب‌وکار شامل فیلم آموزشی و خلاصه کتاب رایگان «رهآورد تلاش» را دانلود کنید.
نام و نام خانوادگی
ایمیل
تلفن همراه
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
ثبت‌نام دوره رایگان برنامه رشد فردی
نگران نباشید؛ ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد!
دانلود فیلم رایگان جیمی اوانس
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت جدیدترین اخبار دوره
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
به مقام رهبری برسید
شما هم می‌توانید یک رهبر باشید
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.
دریافت رایگان درس اول
ما اطلاعات شما را هرگز فاش نخواهیم کرد.